Ketenzorg

Inleiding

Over het jaar 2014 hebben 102 zorggroepen data over COPD zorg aangeleverd. Over 2013 waren dat er 68; een duidelijke toename dus. Vanaf 2015 hebben enkele zorggroepen een contract over een zorgprogramma Astma gesloten. Het aantal is niet bekend, de animo bij zorggroepen was groot maar zorgverzekeraars waren slechts bereid om een zeer beperkt aantal contracten te sluiten.

Definitie

Ketenzorg is het samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd.

Belangrijkste kenmerken zijn:

•    Gericht op een gezondheidsprobleem
•    Samenhang tussen behandeling, zorg en preventie
•    Methodische educatie en bevordering van zelfmanagement
•    Gebaseerd op landelijke standaarden en richtlijnen
•    Duidelijkheid in aanbod voor zowel intern als extern
•    Leidraad bij onderhandelingen en samenwerkingsafspraken
•    Het kunnen inspelen op landelijke ontwikkelingen, zoals DBC 

Bij bekostiging is het uitgangspunt dat er niet langer betaald wordt per verrichting, maar voor de complete behandeling. Integrale bekostiging gaat uit van de zorgvraag of aandoening van de patiënt (vraagsturing) en is niet gebaseerd op de hulpverlener of organisatie die de zorg levert (aanbodsturing). De zorgstandaard geldt hier als minimumeis voor de te leveren zorg.

Zorgstandaard

Een zorgstandaard geeft vanuit het patiëntenperspectief een op actuele en zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwde inzichten gebaseerde functionele beschrijving van multidisciplinair georganiseerde individuele preventie, zorg en ondersteuning bij zelfmanagement voor een bepaalde chronische ziekte gedurende het complete zorgcontinuüm, alsmede een beschrijving van de organisatie van de betreffende preventie en zorg en de relevante prestatie-indicatoren.

  • De Zorgstandaard COPD is in 2016 herzien en is hier te downloaden.
  • De Zorgstandaard Astma Volwassenen uit 2012 is hier te downloaden.

In- en exclusiecriteria

  • De in- en exclusiecriteria voor alle ketenzorgprogramma ’s vindt u hier.