Onderwijsaanbod zorggroepen

CAHAG scholingen voor diagnostiek, behandeling en (intensieve) begeleiding.

Aanmeldingsformulier scholingsmodules CAHAG

CAHAG scholingen hebben een interactief karakter daarom wordt een maximum aantal van 30 deelnemers geadviseerd.

Voorwaarden uitzetten scholing Onderwijsbank CAHAG 2018

Flyer scholingsaanbod 2017-2018

Aanbod CAHAG scholingen

1. Zinnig en Zuinig inhalatiemedicatie voorschrijven Een samenwerking tussen CAHAG-IMIS
3 uur


In het enorme aanbod van inhalatiemedicatie biedt deze cursus handvatten om bij iedere patiënt te kiezen voor het juiste middel, het juiste device én de juiste inhalatie- instructie (conform de uniforme inhalatieprotocollen van de LAN). De scholing wordt samen met de IMIS (Inhalatie Medicatie Instructie School) aangeboden. Er wordt een verbeterplan met betrekking tot doelmatig voorschrijven opgesteld. De cursus is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners; het is aan te bevelen dat praktijkonder- steuners van tevoren de IMIS-basiscursus gevolgd hebben (www.stichtingimis.nl).


2. REDUX Exacerbaties herkennen en behandelen
2,5 uur


De behandeling van exacerbaties moet snel plaatsvinden; het is dus van belang dat de patiënt deze op tijd herkent en actie onderneemt.
De praktijkondersteuner leert hoe zij de patiënt hierin begeleidt; huisarts en praktijkondersteuner leren samen een goed exacerbatiemanagement te voeren.


3. CASPIR Online
3 uur


De vervolgcursus voor diegenen die het CASPIR-certificaat hebben behaald, kan gevolgd worden middels een her- haalmodule (casuïstiekbespreking live) én via CASPIR- Online (opgave via www.cahag.nl). Maandelijks wordt casuïstiek online aangeboden. Deze vervolgmodule is onderdeel van de hercertificering van CASPIR!


4. Standaarden Astma en COPD
2,5 uur


In 2015 zijn de NHG-Standaarden COPD en Astma bij vol- wassenen geactualiseerd. Wat zijn nu precies de wijzigin- gen wat betreft diagnostiek, behandeling en monitoring? Hoe passen we die toe in de dagelijkse praktijk?


5. Dubbeldiagnose Astma/COPD, Differentiaaldiagnostiek
2,5 uur


Handvatten voor een lastige diagnose. Hoe gaat u met deze diagnostische problemen om en waarop bepaalt u uitein- delijk uw diagnose en beleid?


6. Omgaan met comorbiditeit
2 uur


Verschillende aandoeningen geven klachten en verschijn- selen die toegeschreven kunnen worden aan COPD. Maar is het COPD of is er een alternatieve verklaring? Veel voor- komende valkuilen.


7. Diagnostiek wanneer het moeilijk wordt
2 uur


Een interactieve scholing voor zowel huisartsen als prak- tijkondersteuners die al ruime ervaring hebben in het interpreteren van spirometrie-uitslagen in het licht van het klinisch beeld. Het is mogelijk om ook ‘eigen casuïstiek’ te bespreken.

8. Het scharnierconsult en opstellen IZP
2 uur


Als de diagnose COPD is gesteld is het van belang dat de patiënt bij de huisarts op het spreekuur komt voor het bespreken van de diagnose, de implicaties daarvan en voor het opstellen van een (voorlopig) plan. Mét filmopname van een scharnierconsult en opstellen van een IZP.


9. Medicamenteuze therapie bij COPD 
1,5 uur


U leert om de beschikbare medicatie bij COPD toe te pas- sen in de praktijk conform de NHG-Standaard. Tijdens deze workshop worden verschillende situaties besproken (behandeling na diagnostiek, exacerbatie, wel of geen inhalatiesteroïden, etc.).


10. Medicamenteuze therapie bij Astma
1,5 uur


De beschikbare medicatie bij Astma toepassen in de prak- tijk conform de NHG-Standaard. Tijdens deze workshop worden verschillende praktijksituaties besproken, zoals behandeling tijdens en na diagnostiek, instellingsfase, controlefase, exacerbaties.


11. Palliatieve terminale zorg bij COPD
1,5 uur


Wanneer bereikt de COPD-patiënt de ‘eind’fase? Zorg is dan gericht op bestrijding van pijn en dyspnoe, aandacht voor psychologische aspecten en goede samenwerking met andere zorgverleners.


12. Zelfmanagement bij Astma/COPD
2 uur


De wensen en behoeftes van de patiënt dienen centraal te staan bij de Astma- en COPD-zorg. Door o.a. ‘shared deci- sion making’ toe te passen zal de patiënt zich meer gaan committeren aan zijn behandeldoelen.

13. Stoppen met roken training (NHG)
1 dag


Het NHG heeft cursussen ontwikkeld met daarin aandacht voor de verslavende werking van nicotine, motiverende gespreksvoering en een efficiënte praktijkorganisatie. Deze cursussen zijn geaccepteerd als voorwaarde voor opname in het kwaliteitsregister stoppen met roken (www.nhg.org).

14. Astma bij kinderen
2 uur


In 2014 is de nieuwe NHG-Standaard verschenen. Diag- nostiek bij ‘piepers’ wordt besproken. Er moet meer aan- dacht zijn voor de mate van Astmacontrole bij kinderen. De praktijkondersteuner kan hierin een belangrijke rol spelen.


15. Angst en depressie bij COPD
2 uur


Bij patiënten met COPD komen angst en depressie vaak
en ook regelmatig samen voor. Vaak hebben patiënten hun levensstijl aangepast en kwaliteit van leven ingeleverd voordat de diagnose COPD gesteld wordt. De impact van angst en depressie bij patiënten met COPD (en hun fami- lieleden) is dan aanzienlijk.


16. Astma-standaard en opzetten ketenzorg

2,5 uur


In maart 2015 is de NHG-Standaard Astma bij volwassenen uitgekomen. Deze presentatie informeert huisartsen en praktijkondersteuners over de belangrijkste wijzigingen en wordt gecombineerd met informatie over het opzetten van Astma-ketenzorg.

17. Oefenen met de ziektelast meter
2 uur

Om het begrip "ziektelast" zo goed mogelijk te kunnen definiëren is er een meetinstrument ontwikkeld waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven ten behoeve van assessment en monitoren van patiënten met COPD in eerste, tweede en derde lijn. Hiermee gaan we aan de slag!

18. Behandeling astma stap voor stap
2 uur

Astma waarbij voldoende astmacontrole vaak moeilijk te bereiken is en extra aandacht aan behandeling en monitoring besteed moet worden.

Leerdoelen zijn kennis over:

  • Wat is astma nu precies?
  • Reflectie over astma-zorg in eigen praktijk
  • Verschil tussen moeilijk behandelbaar en ernstig astma
  • Wat kunnen HA en POH bij moeilijk behandelbaar astma?
19. Diagnose COPD en dan…de FILM! 
2 uur

Dankzij de standaarden krijgt de persoonlijke begeleiding bij COPD meer ruimte, immers bij de meeste COPD-ers in de eerste lijn hoeft jaarlijks geen spirometrie meer te worden afgenomen. Ziektelast is ‘in’ en spirometrie is ‘uit’. Hoe gaan we het gesprek aan met de patiënt? Hoe komen we tot persoonlijke doelen waar de patiënt ook echt mee aan het werk gaat? Met filmopnames van een aantal consulten gaan we aan het werk! Meer informatie (promo)

Onderwerp niet gevonden? 

CAHAG kan op verzoek ook onderwijs ontwikkelen of op maat maken

Belangstelling?

Neem contact op met:

  • Margriet Zaagman, longverpleegkundige, scholing CAHAG: onderwijs@secretariaatcahag.nl
  • Barend van Duin, kaderhuisarts, coördinator scholing CAHAG,
  • Marjan Verschuur-Veltman, coördinator CAHAG