CASPIR Nieuwsbrief

1. CASPIR cursus.
Sinds de start van CASPIR hebben er in totaal 359 CASPIR-scholingen (module 1 t/m 5) plaatsgevonden, verspreid over heel Nederland. . Sinds de start in 2009 hebben er nu meer dan 5500 praktijkondersteuners en huisartsen de cursus gevolgd. Ook de herhalingsmodule, module 6, loopt op volle toeren en wordt gezien als een interessante verdiepingsmodule. Wilt u zien waar in 2014 Caspir-cursussen gegeven worden in uw regio kijk dan hier  

2. CASPIRonline
Dankzij de grote deelname aan de CASPIR-cursussen is eerstelijns spirometrie in grote delen van het land geïmplementeerd. Vandaar dat de noodzaak groeit om deze spirometriekennis ook te borgen. Hiervoor is eerst CASPIR module 6 ontwikkeld. Sinds dit jaar is het ook mogelijk om deze kennis op peil te houden door deel te nemen aan een online ‘spirometriecasus van de maand’ applicatie “CASPIR Online” genaamd. Deze online nascholing is ondergebracht bij de PINs van het NHG.

Met CASPIR-online kunnen huisartsen en praktijkondersteuners hun kennis op het gebied van spirometrie testen en verbeteren. De casuïstiek bestaat uit alledaagse voorbeelden uit de praktijk zoals de diagnostiek van COPD, evaluatie van toegenomen klachten en problemen met de interpretatie van het spirometrisch onderzoek. Maar ook uit bijzondere uitdagingen komen aan bod zoals arbeidsgerelateerde longfunctieproblematiek of een zogenoemde ‘witte raaf’.

Alle casuïstiek is opgebouwd op de manier waarop spirometrieonderzoek toegepast wordt in de huisartsenpraktijk. Het begint daarbij met een patiëntomschrijving, een persoonlijke vraag en werkhypothese. Vervolgens wordt de cursist gevraagd om de kwaliteit van het longfunctieonderzoek beoordelen. Een belangrijke vraag daarbij is, is de kwaliteit van het spirometrisch onderzoek toereikend om de persoonlijke vraag te kunnen beantwoorden? . Indien dit het geval is wordt de cursist gevraagd de uitslagen te beoordelen volgens het ROER-principe en een conclusie te trekken. Uiteindelijk is natuurlijk van belang of het spirometrisch onderzoek de persoonlijke vraag heeft beantwoord en of de werkhypothese bevestigd of verworpen kan worden op basis van het spirometrisch onderzoek.

Naast deze standaardopbouw bevatten de meeste casus extra leerdoelen. Zo is er in een enkele casus een filmpje toegevoegd van de uitvoering van een longfunctieonderzoek waarna gevraagd wordt wat er beter zou kunnen in de uitvoering van het onderzoek. Of de cursist krijgt extra vragen over het verrichten van longfunctieonderzoek na een COPD-exacerbatie (wel of niet zinvol!), wat de nieuwe GLI referentiewaarden behelzen of wat hyperinflatie is. Dit alles zorgt voor een evenwichtig aanbod van casuïstiek die er enerzijds op gericht is om de kennis op peil te houden, maar anderzijds ook tot verdieping leidt.

Inmiddels zijn ruim 300 CASPIR-Online cursisten gestart en zijn de eerste vijf casus gelanceerd. Cursisten kunnen er voor kiezen iedere maand de nieuwe casus in te vullen wat als voordeel heeft dat ze maandelijks een korte opfriscursus doorlopen, maar het is ook mogelijk om alle casus in één of twee keer te doorlopen als de maandelijkse tijdsinvestering als te belastend wordt ervaren.
Omdat deze CASPIR-online applicatie gebruikt kan worden om kennis over longfunctieonderzoek te borgen, zal deze gevolgd mogen worden ter vervanging van één module 6 bijeenkomst. Ook wordt de training geaccrediteerd voor 3 punten. Hiertoe is de laatste casus (december) een toetsende casus omdat toetsing een vereiste is van accreditatie.
Deelname aan CASPIR Online voor het jaar 2014 is nog mogelijk en de kosten zijn 60 euro voor 12 casus. Wij denken hiermee een aantrekkelijk alternatief te kunnen bieden voor voormalig CASPIR-cursisten om hun spirometriekennis op peil te houden. Aanmelden CASPIR Online
U kunt zich hier aanmelden voor CASPIR Online. 

3. Train de trainer cursus

Zowel de Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA) als de CAHAG vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de docenten van CASPIR goed is. Daarom organiseren zij met regelmaat de zogenaamde “Train-de-trainer”-cursussen, waarbij de docenten geschoold worden in hun kennis van spirometrie en feedback krijgen op hun didactische vaardigheden. Ook in 2014 vinden deze Train-de-trainer cursussen voor longfunctieanalisten (16 mei j.l. zie foto) en kaderhuisartsen plaats.
Het hoofddoel van zowel de NVLA als CAHAG is het borgen van de kwaliteit van de docenten en waar nodig verbeteren, conform inhoud van de cursus.

4. GLI referentiewaarden, nieuwe multi-etnische referentieformules voor alle leeftijden voor spirometrie.
Zoals reeds vermeld in de vorige uitgave van de CASPIR nieuwsbrief is er in 2009 een werkgroep van de ERS/ATS gestart om de nieuwe referentieformules voor spirometrie op te stellen. Deze nieuwe referentiewaarden – de zogenaamde GLI-waarden (Global Lung Initiative) - zijn inmiddels vastgesteld.
Omdat de GOLD-indeling gebaseerd is op de FEV1, waarvoor nu nieuwe referentiewaarden gelden, zal een klein percentage van de COPD-patiënten in een andere GOLD-klasse vallen.
Deze nieuwe referentiewaardes zijn door de leverancier van de Spida (PT-medical) reeds in de nieuwe software geimplementeerd, de leverancier van Welch Allyn heeft aangegeven hiermee ook vaart te maken

5. Spida-gebruikers: over op Care Fusion-software
Als u gebruik maakt van de Spida-spirometer bent u misschien al op de hoogte van het feit dat de Spida-software niet meer compatibel is met Windows 7. Bovendien bevat de oude software de nieuwe GLI-referentiewaarden niet. Het advies is daarom om de nieuwe software van Spida, CareFusion Spirometrie PC Software genaamd, aan te schaffen. Deze is bij uw spirometer leverancier (PT-Medical) te bestellen.

6. KASPIR, spirometrie bij kinderen in de huisartspraktijk
Dankzij scholingen als CASPIR wordt longfunctieonderzoek steeds meer uitgevoerd binnen de huisartspraktijk. In sommige praktijken wordt ook spirometrie bij kinderen verricht, dat vanaf de leeftijd van 6 jaar mogelijk is.
Uitvoering van longfunctieonderzoek bij kinderen vereist echter speciale vaardigheden en aanpassingen; voor de interpretatie gelden andere referentie- en afkapwaarden. Vandaar dat de CAHAG een aparte “CASPIR voor kinderen” heeft ontwikkeld: de KASPIR (“Kinderen met Astma SPIRometrie in de eerste lijn”) in samenwerking met de Nederlandse vereniging van Longfunctie analisten ( NVLA) en vereniging van Kinderartsen, sectie kinderlongartsen ( NVK) .

Zoals de gewone CASPIR bestaat deze scholing uit een theoretische module, stage lopen bij een kinderlongfunctieanalist, inleveren van portfolio van kinderlongfuncties en een afsluitende casuistiekbespreking. KASPIR wordt gegeven door een kinderlongarts, een kaderarts en een kinderlongfunctieanaliste.
Indien u geinteresseerd bent neem dan contact op met onderwijs@secretariaatcahag.nl